Biopolym. Cell. 1990; 6(6)
Baiev A. A.
Biopolym. Cell. 1990; 6(6):5-6.
Galaktionov S. G., Tseytin V. M., Vakser I. A.
Biopolym. Cell. 1990; 6(6):48-52.
Kostetsky P. V., Artemyev I. V., Pozhiltsova O. I., Ulyashin V. V.
Biopolym. Cell. 1990; 6(6):72-79.
Structure and Function of Biopolymers
Muravlev A. I., Chikaev N. A., Netesova N. A., Cheshenko N. V., Beklemishev A. B., Mertvetzov N. P.
Biopolym. Cell. 1990; 6(6):83-89.
Gene-Engineering Biotechnology
Kozyrovskaya N. A., Makitruk V. L., Ruckdashell E.
Biopolym. Cell. 1990; 6(6):93-96.
Rubashevsky E. L., Lukash L. L., Lysenko E. F., Neborachko L. N., Kirilenko S. I., Patskovsky Yu. V., Buzhievskaya T. I.
Biopolym. Cell. 1990; 6(6):96-99.
Short Communications
Martynov S. A., Bukh I. G., Malyuta S. S.
Biopolym. Cell. 1990; 6(6):100-105.
News Items and Information