Biopolym. Cell. 1989; 5(1)
Reviews
Structure and Function of Biopolymers
Lipanov A. A., Beglov D. B., Alexeev D. G., Skuratovsky I. Ya.
Biopolym. Cell. 1989; 5(1):16-22.
Mrevlishvili G. M., Sokhadze V. M., Japaridze G. Sh., Tatishvili D. A., Yakobashvili N. E.
Biopolym. Cell. 1989; 5(1):27-31.
Vladimirov S. N., Graifer D. M., Zenkova M. A., Karpova G. Y., Olenina L. V., Kirillov S. V., Makarov E. M., Makhno V. I., Semenkov Yu. P.
Biopolym. Cell. 1989; 5(1):35-40.
Gusak N. M., Levitina T. L., Atepalikhina S. A., Kirilenko M. T., Gudkova L. V., Kozlov E. A.
Biopolym. Cell. 1989; 5(1):45-51.
Saenko E. L., Basevich V. V., Yaropolov A. I.
Biopolym. Cell. 1989; 5(1):51-57.
Gene-Engineering Biotechnology
Komarnitsky I. K., Samoylov A. M., Gleba Yu. Yu.
Biopolym. Cell. 1989; 5(1):66-72.
Short Communications
Leontjev V. V., Gryaznova O. I., Gudkov A. T.
Biopolym. Cell. 1989; 5(1):93-95.
Ladokhin A. S., Lebedeva N. V., Chikishev A. Yu.
Biopolym. Cell. 1989; 5(1):100-102.
Amirkhanov N. V., Zarytova V. F.
Biopolym. Cell. 1989; 5(1):102-105.
Book Review