Biopolym. Cell. 2000; 16(5)
Structure and Function of Biopolymers
Kholodna L. S., Lyubchenko T. A., Goleva O. G., Mikhalsky L. O.
Biopolym. Cell. 2000; 16(5):335-338.
Rodnin M. V., Tykhonkova I. O., Filonenko V. V., Drobot L. B., Matsuka G. Kh., Gout I. T.
Biopolym. Cell. 2000; 16(5):339-344.
Kovtunovich G. V., Lar O. V., Kozyrovska N. O.
Biopolym. Cell. 2000; 16(5):356-362.
Sidorik L. L., Rybkinska T. A., Bakhiya N. G., Rodnin N. V., Filonenko V. V., Entelis N. S., Tarassov I. A., Martin R. P., Matsuka G. Kh.
Biopolym. Cell. 2000; 16(5):363-368.
Obolenskaya M. Yu., Sazonova L. Ya., Gerasimova T. B., Rybalko S. L., Bisbal C.
Biopolym. Cell. 2000; 16(5):380-383.
Cell Biology
Dudchenko T. N., Lavrenchuk G. I., Serkiz Ya. I., Zinchenko V. A.
Biopolym. Cell. 2000; 16(5):409-412.
Genome and Its Regulation
Molecular and Cell Biotechnologies
Taranova L. A., Dybkova S. N., Grishchenkov V. G., Mordukhova E. A., Boronin A. M.
Biopolym. Cell. 2000; 16(5):420-424.
Molecular Biomedicine
Fedorkova O. M., Kovenja T. V., Bobyk V. I., Ryabenko D. V., Tregubov V. S., Danilova V. M., Sidorik L. L., Matsuka G. Kh.
Biopolym. Cell. 2000; 16(5):425-429.
Discussions
Methods
Jubilee
Biopolym. Cell. 2000; 16(5):443.