Biopolym. Cell. 2008; 24(5)
Jubilee
Chronicle and Information
Structure and Function of Biopolymers
Duplij D. R., Kalashnikov V. V., Chaschyn O. I., Tolstorukov M. E.
Biopolym. Cell. 2008; 24(5):368-376.
Mandryk S. Ya., Gaida L. N., Kapustian L. M., Tykhonkova I. O., Drobinska O. V., Sidorik L. L., Ostapchenko L. I.
Biopolym. Cell. 2008; 24(5):393-398.
Cell Biology
Petrenko Yu. A., Volkova N. A., Zhulikova E. P., Damshkaln L. G., Lozinsky V. I., Petrenko A. Yu.
Biopolym. Cell. 2008; 24(5):399-405.
Bioorganic Chemistry
Alexeeva I. V., Palchikovska L. G., Usenko L. S., Kostina V. G.
Biopolym. Cell. 2008; 24(5):406-411.
Discussions
Kordium V. A., Moshynets E. V., Tsapenko M. V., Adamchuk-Chalaya N. I., Irodov D. M., Andrienko V. I., Shpilevaya S. P.
Biopolym. Cell. 2008; 24(5):412-425.