Biopolym. Cell. 2009; 25(4)
Reviews
Molecular and Cell Biotechnologies
Pyeshkova V. M., Saiapina O. Y., Soldatkin O. O., Dzyadevych S. V.
Biopolym. Cell. 2009; 25(4):272-278.
Goriushkina T. B., Orlova A. P., Veryk G. M., Soldatkin A. P., Dzyadevych S. V.
Biopolym. Cell. 2009; 25(4):279-289.
Molecular Biophysics
Krupska T. V., Turova A. A., Gun'ko V. M., Turov V. V.
Biopolym. Cell. 2009; 25(4):290-297.
Minaev B. F., Minaeva V. A., Obushko E. N., Hovorun D. M.
Biopolym. Cell. 2009; 25(4):298-306.
Bioinformatics
Short Communications
Oliinyk O. S., Labyntsev A. J., Korotkevich N. V., Kolibo D. V., Komisarenko S. V.
Biopolym. Cell. 2009; 25(4):315-318.
Chronicle and Information