Biopolym. Cell. 1999; 15(3)
Reviews
Structure and Function of Biopolymers
Danilenko G. I., Rybalko S. L., Maximov Ju. M., Sharykina N. I., Diadiun S. T., Arkadiev V. G., Danilenko V. P., Nesterova N. V., Guzhova S. V., Bukhtiarova T. A., Ovrusky K. M., Zakhartsev O. Yu., Gritsak T. F., Maksimenok E. V., Vrichanu N. O.
Biopolym. Cell. 1999; 15(3):207-212.
Arbuzova S. B., Fedotova O. O., Solovyova V. D., Chugay A. V.
Biopolym. Cell. 1999; 15(3):227-229.
Genome and Its Regulation
Viruses and Cell
Checheneva T. N., Luchko L. V., Dykun M. O.
Biopolym. Cell. 1999; 15(3):237-240.
Gene-Engineering Biotechnology
Shpilevaya S. P., Andrienko V. I., Toporova H. K., Eliseeva G. S., Ajamian F., Zharova L. G., Likhacheva L. I., Kordium V. A.
Biopolym. Cell. 1999; 15(3):241-246.
Methods