Biopolym. Cell. 2002; 18(3)
Reviews
Structure and Function of Biopolymers
Kapustina M. T., Barabash Yu. M., Goushcha A. O., Olenchuk M. V., Kharkyanen V. N.
Biopolym. Cell. 2002; 18(3):196-204.
Hovorun D. M., Mishchuk Ya. R., Yurenko Ye. P.
Biopolym. Cell. 2002; 18(3):219-226.
Viruses and Cell
Gubanova N. Ya., Dubrovnaya O. V., Chugunkova T. V.
Biopolym. Cell. 2002; 18(3):227-231.
Molecular and Cell Biotechnologies
Bioorganic Chemistry
Alexeeva I. V., Palchikovskaya L. I., Harchenko S. N., Baschta E. V., Platonov M. O., Kostina V. G., Usenko L. S., Lysenko N. A., Malko V. A.
Biopolym. Cell. 2002; 18(3):237-242.
Short Communications