Biopolym. Cell. 1991; 7(6)
Structure and Function of Biopolymers
Botte T. L., Dovbeshko G. I., Litvinov G. S.
Biopolym. Cell. 1991; 7(6):48-57.
Berezhinsky L. I., Dovbeshko G. I., Lisitza M. P., Litvinov G. S.
Biopolym. Cell. 1991; 7(6):57-64.
Sukhovija M. I., Slavik V. N., Shafranyosh I. I., Shimon L. L.
Biopolym. Cell. 1991; 7(6):77-82.
Parilis I. I., Kazanov E. Yu., Salikhov R. S., Yukelson L. Ya., Khamidov D. Rh.
Biopolym. Cell. 1991; 7(6):88-91.
Gene-Engineering Biotechnology
Short Communications
Verkhatskaya A. A., Prokhnevskaya O. L., Zavelevich M. P., Matsuka G. Kh.
Biopolym. Cell. 1991; 7(6):102-106.
Jubilee
Biopolym. Cell. 1991; 7(6):108.