Biopolym. Cell. 1988; 4(2)
Reviews
Kavsan V. M.
Biopolym. Cell. 1988; 4(2):59-74.
Structure and Function of Biopolymers
Timofeev V. P., Lapuk V. A., Tchukhrova A. I., Arutjunjan A. E., Kiseleva T. M.
Biopolym. Cell. 1988; 4(2):75-78.
Klenin K. V., Vologodskii A. V., Anshelevich V. V., Dykhne A. M., Frank-Kamenetskii M. D.
Biopolym. Cell. 1988; 4(2):85-90.
Cell Biology
Genome and Its Regulation
Borisyuk N. V., Miroshnichenko G. P.
Biopolym. Cell. 1988; 4(2):101-104.
Short Communications
Borchsenius S. N., Rakovskaya I. V., Chernova O. A., Merkulova N. A.
Biopolym. Cell. 1988; 4(2):107-110.