Biopolym. Cell. 2016; 32(2)
Reviews
Sukhodub L. F., Sukhodub L. B., Chorna I. V.
Biopolym. Cell. 2016; 32(2):83-97.
Zhernossekov D. D., Roka-Moiia Y. M., Grinenko T. V.
Biopolym. Cell. 2016; 32(2):98-104.
Structure and Function of Biopolymers
Kosach V. R., Tykhonkova I. O., Cherednyk O. V., Filonenko V. V., Khoruzhenko A. I.
Biopolym. Cell. 2016; 32(2):105-110.
Zakharova V. V., Dib C., Saada Y. B., Vassetzky Y. S., Galkin I. I., Chernyak B. V., Popova E. N.
Biopolym. Cell. 2016; 32(2):111-117.
Molecular and Cell Biotechnologies
Viruses and Cell
Gumenyuk A. V., Motorna N. V., Rybalko S. L., Savosko S. I., Sokurenko L. M., Chaikovsky Yu. B.
Biopolym. Cell. 2016; 32(2):126-130.
Molecular Biophysics
Tsymbaliuk O. V., Naumenko A. M., Skoryk M. A., Nyporko O. Yu., Davidovska T. L., Skryshevsky V. A.
Biopolym. Cell. 2016; 32(2):140-149.
Bioinformatics
Palchevska O. L., Macewicz L. L., Piven O. O.
Biopolym. Cell. 2016; 32(2):150-157.
Chronicle and Information
Biopolym. Cell. 2016; 32(2):158.