Biopolym. Cell. 2015; 31(2)
Reviews
Structure and Function of Biopolymers
Afanasieva K. S., Chopei M. I., Sivolob A. V.
Biopolym. Cell. 2015; 31(2):97-103.
Zhernossekov D. D., Roka-Moiia Y. M., Tykhomyrov A. A., Grinenko T. V.
Biopolym. Cell. 2015; 31(2):104-108.
Molecular and Cell Biotechnologies
Gorbatiuk O. B., Bakhmachuk A. O., Dubey L. V., Usenko M. O., Irodov D. M., Okunev O. V., Kostenko O. M., Rachkov A. E., Kordium V. A.
Biopolym. Cell. 2015; 31(2):115-122.
Biomedicine
Gulkovskyi R. V., Chernushyn S. Y., Livshits L. A.
Biopolym. Cell. 2015; 31(2):123-130.
Bioorganic Chemistry
Lozynskyi A. V., Kaminskyy D. V., Romanchyshyn Kh. B., Semenciv N. G., Ogurtsov V. V., Nektegayev I. O., Lesyk R. B.
Biopolym. Cell. 2015; 31(2):131-137.
Averchenko K. A., Kavok N. S., Klochkov V. K., Sedyh O. O., Yefimova S. L., Malyukin Yu. V.
Biopolym. Cell. 2015; 31(2):138-145.
Kasian N. A., Krasnikova A. O., Vashchenko O. V., Lisetski L. N., Zinchenko A. V., Kompaniets A. M., Ratushna M. V.
Biopolym. Cell. 2015; 31(2):146-153.
Short Communications