Biopolym. Cell. 2011; 27(2)
Chronicle and Information
Reviews
Heffer M., Zibar L., Viljetic B., Makarovic Z.
Biopolym. Cell. 2011; 27(2):93-106.
Structure and Function of Biopolymers
Lesyk R. B., Zimenkovsky B. S., Kaminskyy D. V., Kryshchyshyn A. P., Havryluk D. Ya., Atamanyuk D. V., Subtel'na I. Yu., Khyluk D. V.
Biopolym. Cell. 2011; 27(2):107-117.
Biomedicine
Arsene A. L., Uivarosi V., Mitrea N., Dragoi C. M., Nicolae A.
Biopolym. Cell. 2011; 27(2):141-146.
Bioorganic Chemistry
Short Communications
Marosova L., Sojka M., Precechtelova J., Stipalova D., Badurova M., Borsanyiova M., Bopegamage S.
Biopolym. Cell. 2011; 27(2):158-161.
Stipalova D., Sojka M., Borsanyiova M., Badurova M., Marosova L., Sobotova Z., Bopegamage S.
Biopolym. Cell. 2011; 27(2):162-164.