Biopolym. Cell. 2007; 23(1)
Structure and Function of Biopolymers
Cell Biology
Tkachuk Z. Yu., Dubey I. Ya., Yakovenko T. G., Semernikova L. I., Shapoval S. O., Artemenko V. S., Dubey L. V.
Biopolym. Cell. 2007; 23(1):14-20.
Molecular and Cell Biotechnologies
Podolich O. V., Ardanov P., Voznyuk T. M., Kovalchuk M. V., Danylchenko O. V., Laschevskyi V. V., Lyastchenko S. A., Kozyrovska N. O.
Biopolym. Cell. 2007; 23(1):21-27.
Molecular Biophysics
Danilov V. I., Dailidonis V. U., Hovorun D. M., Zayika L. A., Kurita N., Potopalsky A. I., Kharchenko V. M.
Biopolym. Cell. 2007; 23(1):28-34.
Bioinformatics
Book Review