Biopolym. Cell. 2002; 18(6)
Discussions
Reviews
Ostash B. O., Fedorenko V. O.
Biopolym. Cell. 2002; 18(6):467-477.
Structure and Function of Biopolymers
Schuvailo O. M., Danyleyko L. V., Arkhypova V. M., Dzyadevych S. V., El'skaya A. V., Cespuglio R., Soldatkin A. P.
Biopolym. Cell. 2002; 18(6):489-495.
Zarudnaya M. I., Potyahaylo A. L., Kolomiets I. M., Hovorun D. M.
Biopolym. Cell. 2002; 18(6):500-517.
Genome and Its Regulation
Maksymchuk O. V., Danko I. M., Rosohac'ka I. V., Chaschyn M. O.
Biopolym. Cell. 2002; 18(6):518-521.
Viruses and Cell
Kikhno I. M., Strokovskaya L. I., Meleshko R. A., Michalic J., Solomko A. P.
Biopolym. Cell. 2002; 18(6):522-528.
Molecular and Cell Biotechnologies
Molecular Biomedicine
Vasylovska S. V., Votyakova I. A., Lukash L. L., Matsuka G. H.
Biopolym. Cell. 2002; 18(6):534-539.
Bioorganic Chemistry
Kovalska V. B., Valyukh I. V., Kostenko O. M., Dmitrieva S. Yu., Tolmachov O. I., Yarmoluk S. M.
Biopolym. Cell. 2002; 18(6):540-546.
Short Communications
Biopolym. Cell. 2002; 18(6):551.