Biopolym. Cell. 1992; 8(6)
Reviews
Structure and Function of Biopolymers
Averina T. I., Dragovoz V. A., Rodnin N. V., Sidorik L. L.
Biopolym. Cell. 1992; 8(6):26-30.
Mashanauskas T. K., Ivanov L. L., Rodovichius H. A., Lukoshevichius L. J., Prashkevichius A. K.
Biopolym. Cell. 1992; 8(6):30-34.
Yarmoluk S. M., Ivanova E. M., Kondratjuk I. V., Alekseeva I. V., Shalamay A. S., Zarytova V. F.
Biopolym. Cell. 1992; 8(6):34-40.
Bondarenko L. B., Harchenko O. V., Butovich I. A.
Biopolym. Cell. 1992; 8(6):41-43.
Cell Biology
Kravetz O. A., Pogrebnyak N. Y., Shisha Ye. N., Lopato S. V., Gleba Yu. Yu.
Biopolym. Cell. 1992; 8(6):44-49.
Viruses and Cell
Gene-Engineering Biotechnology