Biopolym. Cell. 1991; 7(3)
Schwarzman A. L., Kovalska A., Strakhova M. I., Gaitskhoki V. S.
Biopolym. Cell. 1991; 7(3):20-24.
Puchkova L. V., Verbina I. A., Denezhkina V. V., Gaitskhoki V. S., Neifakh S. A.
Biopolym. Cell. 1991; 7(3):24-30.
Vinogradskaya G. R., Goryshin I. Yu., Novikova L. N., Plutalov O. V., Bashmakova M. A., Berlin Yu. A., Tsinzerling V. A., Schwartz E. I., Lanzov V. A.
Biopolym. Cell. 1991; 7(3):31-35.
Dolzhanskaya M. T., Todorova M. T., Schwarzman A. L.
Biopolym. Cell. 1991; 7(3):35-38.
Kascheeva T. K., Kuznetzova T. V., Ramsha U. K., Lebedev V. M., Ivaschenko T. E., Baranov V. S.
Biopolym. Cell. 1991; 7(3):45-49.
Ivaschenko T. E., Livshitz L. A., Gembovskaya S. A., Amoashiy D. S., Venozinskis M. T., Gorbunova V. N., Baranov V. S.
Biopolym. Cell. 1991; 7(3):49-54.
Shpilevaya S. P., Kostetsky I. E., Stolar T. V., Likhachova L. L., Zharova L. G., Spivak I. M., Zhestyanikov V. D., Kordyum V. A., Irodov D. M.
Biopolym. Cell. 1991; 7(3):54-59.
Structure and Function of Biopolymers
Litvinov G. S., Berezhinsky L. I., Dovbeshko G. I., Lisitza M. P.
Biopolym. Cell. 1991; 7(3):77-82.
Cell Biology
Sorochinsky B. V., Prohnevsky A. I.
Biopolym. Cell. 1991; 7(3):95-98.
Timoshenko A. V., Gerasimova L. K., Kolupaeva L. I., Cherenkevich S. N.
Biopolym. Cell. 1991; 7(3):98-102.
Gene-Engineering Biotechnology
Shevchenko T. N., Kmet V., Mendeleva N. V.
Biopolym. Cell. 1991; 7(3):103-106.