Biopolym. Cell. 1992; 8(3)
Structure and Function of Biopolymers
Sana Sara, Ivanov L. L., Turkovskaya G. V., Martinkus Z. P., Kovalenko M. I., El'skaya A. V.
Biopolym. Cell. 1992; 8(3):6-9.
Yusupov T. Yu., Nauruzbaeva R. M., Khazratov P. R., Ibragimov A. P.
Biopolym. Cell. 1992; 8(3):19-23.
Patskovsky Yu. V., Gaiduk V. V., Veselovsky O. V., Zubko E. I., Pasternak T. P., Yurkevitch L. N., Mashtaler S. G., Potopalsky A. I.
Biopolym. Cell. 1992; 8(3):23-29.
Nikolaev A. I., Tchkonia T. T., Eristavi-Kafiani K. A., Tarantul V. Z.
Biopolym. Cell. 1992; 8(3):29-32.
Cell Biology
Genome and Its Regulation
Gene-Engineering Biotechnology
Short Communications