Biopolym. Cell. 1991; 7(2)
Structure and Function of Biopolymers
Gene-Engineering Biotechnology
Karpova I. S., Pidpala O. V.
Biopolym. Cell. 1991; 7(2):15-19.
Discussions
Gorbulev V. G., Chernov B. K., Rubtsov P. M.
Biopolym. Cell. 1991; 7(2):80-86.
Malysheva O. V., Gorbunova V. N., Krasilnikov V. V., Baranov V. S.
Biopolym. Cell. 1991; 7(2):98-102.
Frolkis V. V., Kordium V. A., Bogatskaya L. N., Novikova S. N., Shulzhenko V. N., Kostetsky I. E., Mozzhukhina T. G., Potapenko R. I., Sabko V. E., Paramonova G. I.
Biopolym. Cell. 1991; 7(2):103-109.