Biopolym. Cell. 1989; 5(4)
Reviews
Ermak G. Z., Kartel N. A.
Biopolym. Cell. 1989; 5(4):14-23.
Structure and Function of Biopolymers
Suboch G. M., Sprizhitsky Yu. A., Alexandrov A. A.
Biopolym. Cell. 1989; 5(4):24-30.
Rokhlin O. V., Solomon A., Vasse D., Ibragimov A. R., Arsenieva E. L., Bogacheva G. T.
Biopolym. Cell. 1989; 5(4):37-45.
Karginov V. A., Golovin S. Ya., Bondar A. A., Morozov I. V., Blinov V. M., Mertvetsov N. P.
Biopolym. Cell. 1989; 5(4):46-51.
Vlasov V. V., Ivanova E. M., Krendelev Yu. D., Kutyavin I. V., Ovander M. N., Ryte A. S., Svinarchuk F. P., Yakubov L. A.
Biopolym. Cell. 1989; 5(4):52-58.
Soldatkin K. A., Kovalchuk O. V., Potapov A. P., Elskaya A. V., Krynetskaya N. F., Dolinnaya N. G., Shabarova Z. A.
Biopolym. Cell. 1989; 5(4):62-66.
Cell Biology
Boutorin A. S., Vlassov V. V., Ivanova E. M., Ryte A. S., Yurchenko L. V., Shishkina I. G., Yakubov L. A.
Biopolym. Cell. 1989; 5(4):71-75.
Gene-Engineering Biotechnology
Konstantinov Yu. M., Podsosonny V. A., Lutsenko G. N., Rivkin M. I.
Biopolym. Cell. 1989; 5(4):98-102.
Short Communications
Marchenko M. M., Oplachko L. T., Kostyshin S. S., Yazlouitskaya L. S.
Biopolym. Cell. 1989; 5(4):103-106.