Biopolym. Cell. 2014; 30(6)
Reviews
Golov A. K., Razin S. V., Gavrilov A. A.
Biopolym. Cell. 2014; 30(6):413-425.
Shkarina K. A., Cherednyk O. V., Voloschenko I. I., Trembach O. M., Trembach I. O., Khoruzhenko A. I.
Biopolym. Cell. 2014; 30(6):426-435.
Structure and Function of Biopolymers
Derevyanchuk M. V., Grabelnyh O. I., Litvinovskaya R. P., Voinikov V. K., Sauchuk A. L., Khripach V. A., Kravets V. S.
Biopolym. Cell. 2014; 30(6):436-442.
Genomics, Transcriptomics and Proteomics
Kotsarenko K. V., Lylo V. V., Ruban T. P., Macewicz L. L., Kornelyuk A. I., Chernykh S. I., Lukash L. L.
Biopolym. Cell. 2014; 30(6):448-453.
Molecular and Cell Biotechnologies
Shalak V. F., Vislovukh A. A., Novosylna O. V., Khoruzhenko A. I., Kovalenko M. I., Kolesanova E. F., Egorova E. A., Mishin A. A., Krotevych M. S., Skoroda L. V., Negrutskii B. S.
Biopolym. Cell. 2014; 30(6):454-461.
Pyeshkova V. N., Dudchenko O. Y., Soldatkin O. O., Kucherenko I. S., Ozansoy Kasap B., Akata Kurc B., Dzyadevych S. V.
Biopolym. Cell. 2014; 30(6):462-468.
Vasyliev R. G., Rodnichenko A. E., Zubov D. A., Rymar S. Y., Gubar O. S., Labunets I. F., Novikova S. N.
Biopolym. Cell. 2014; 30(6):469-476.
Molecular Biomedicine
Paramonova N., Kupca S., Rumba-Rozenfelde I., Sjakste N., Sjakste T.
Biopolym. Cell. 2014; 30(6):477-480.
Short Communications
Morderer D. Ye., Rymarenko O. V., Skrypkina I. Ya., Rynditch A. V.
Biopolym. Cell. 2014; 30(6):481-484.
Chronicle and Information
Biopolym. Cell. 2014; 30(6):485.