Biopolym. Cell. 2006; 22(4):319-320.
Jubilee
To the 100th anniversary of Prof. P. K. Shkvarnikov
1Kunakh V. A.
  1. Institute of Molecular Biology and Genetics, NAS of Ukraine
    150, Akademika Zabolotnoho Str., Kyiv, Ukraine, 03680

Abstract