Biopolym. Cell. 1998; 14(3)
Reviews
Negrutskii B. S.
Biopolym. Cell. 1998; 14(3):177-183.
Structure and Function of Biopolymers
Bobrovskaya M. T., Rodnin N. V., Levitina T. L., Latyshko N. V., Gudkova L. V., Kozlov E. A.
Biopolym. Cell. 1998; 14(3):196-202.
Sidorik L. L., Fedorkova O. M., Kovenja T. V., Bobyk V. I., Rodnin N. V., Matsuka G. Kh.
Biopolym. Cell. 1998; 14(3):203-209.
Cell Biology
Obolenskaya M. Yu.
Biopolym. Cell. 1998; 14(3):210-222.
Genome and Its Regulation
Viruses and Cell
Gene-Engineering Biotechnology
Matselyukh B. P., Lukyanchuk V. V., Polishchuk L. V., Matselyukh A. B., Rohr J.
Biopolym. Cell. 1998; 14(3):238-241.
Methods
Kostina V. G., Shalamay A. S., Usenko L. S., Gladkaya V. A.
Biopolym. Cell. 1998; 14(3):246-251.