Biopolym. Cell. 1996; 12(3)
Pogrebnoy P. V., Garmanchouk L. V., Markeeva N. V., Protas A. Ph., Bykorez A. I.
Biopolym. Cell. 1996; 12(3):41-46.
Dybkov M. V., Telegeev G. D., Malyuta S. S.
Biopolym. Cell. 1996; 12(3):61-63.
Pochernayev K. F., Kiynitsa K. I., Telegeev G. D., Dybkov M. V., Malyuta S. S.
Biopolym. Cell. 1996; 12(3):64-66.
Solovyan V. T., Andreev I. O., Kolotova T. Yu., Pogrebnoy P. V., Tarnavsky D. V.
Biopolym. Cell. 1996; 12(3):67-76.
Levitsky E. L., Gubskiy Yu. I., Primak R. G., Goryushko A. G., Marchenko A. N.
Biopolym. Cell. 1996; 12(3):77-90.
Sukhovija M. I., Voshchepinec E. I., Shafranyosh M. I., Shimon L. L.
Biopolym. Cell. 1996; 12(3):97-100.
Suhorada H. M., Lukash L. L., Podolskaya S. V., Ruban T. A.
Biopolym. Cell. 1996; 12(3):101-103.