Biopolym. Cell. 1994; 10(6)
Zheltovsky N. V., Samoilenko S. A., Kolomiets I. N., Kondratyuk I. V., Stepanyugin A. V.
Biopolym. Cell. 1994; 10(6):45-51.
Kondratyuk I. V., Govorun D. M., Zheltovsky N. V.
Biopolym. Cell. 1994; 10(6):52-60.
Govorun D. M., Kondratyuk I. V., Zheltovsky N. V.
Biopolym. Cell. 1994; 10(6):61-64.
Karabut L. V., Shchechkin I. E., Serejskaya A. A.
Biopolym. Cell. 1994; 10(6):83-87.
Gubskiy Yu. I., Primak R. G., Goryushko A. G., Levitsky E. L.
Biopolym. Cell. 1994; 10(6):92-97.
Frolkis V. V., Kordyum V. A., Novikova S. N., Bogatskaya L. N., Irodov D. M., Likhacheva L. I., Potapenko R. I., Mozguhina T. G., Bitner M. K.
Biopolym. Cell. 1994; 10(6):98-105.