Biopolym. Cell. 1992; 8(1)
Reviews
Structure and Function of Biopolymers
Andreyev Je. A., Berezhinsky L. I., Dovbeshko G. I., Lisitsa M. P., Litvinov G. S.
Biopolym. Cell. 1992; 8(1):43-46.
Pivovarov V. B., Sheina G. G.
Biopolym. Cell. 1992; 8(1):51-56.
Radchenko E. D., Reva I. D., Plokhotnichenko A. M., Stepanian S. G., Sheina G. G., Blagoi Yu. P.
Biopolym. Cell. 1992; 8(1):62-72.
Zozulya V. N., Voloshin I. M., Fyodorov V. F., Blagoi Yu. P.
Biopolym. Cell. 1992; 8(1):73-78.
Dubey I. Ya., Ljapina T. V., Fedoryak D. M.
Biopolym. Cell. 1992; 8(1):82-88.
Sana Sara, Mozuraitis R. J., Kharchenko O. V., Ivanov L. L., Turkovskaya G. V., Martinkus Z. P., Kovalenko M. I., El'skaya A. V.
Biopolym. Cell. 1992; 8(1):101-107.