Biopolym. Cell. 1990; 6(2)
Buzhievskaya T. I., Chernenko V. Yu., Polishchuk L. A.
Biopolym. Cell. 1990; 6(2):12-17.
Perevozchikov A. P., Valsman B. L., Dozortsev D. I., Sorokin A. V., Orlov S. V., Denisenko A. D., Dyban A. P., Klimov A. N.
Biopolym. Cell. 1990; 6(2):17-24.
Dolzhanskaya N. B., Mandelshtam M. Yu., Patkin E. L., Kuznetsov A. S., Vikhanskaya F. L., Krutilina R. I., Gaitskhoki V. S.
Biopolym. Cell. 1990; 6(2):31-35.
Akhmedov A. T., Namsaraev E. A., Zaitseva E. M., Zaiisev E. N., Lantsov V. A.
Biopolym. Cell. 1990; 6(2):38-45.
Aseev M. V., Ivashchenko T. E., Gorbunova V. N., Baranov V. S.
Biopolym. Cell. 1990; 6(2):45-52.
Gorbunova V. N., Krasilnikov V. V., Aseev M. V., Santzevich N. V., Buranov V. S.
Biopolym. Cell. 1990; 6(2):52-55.
Ivashchenko T. E., Gorbunova V. N., Aseev M. V., Baranov V. S., Vinogradov S. V., Berlin Yu. A., Goltzov A. A., Kaboev O. K., Schwartz E. I.
Biopolym. Cell. 1990; 6(2):55-60.
Livshitz L. A., Gryshko V. I., Kravchenko S. A., Ivashchenko T. E., Baranov V. S., Buzhievskaya T. I.
Biopolym. Cell. 1990; 6(2):60-64.
Voronina O. V., Gaitskhoki V. S., Ivashchenko T. E., Baranov V. S., Gorbunova V. N., Kalinin V. M., Livshitz L. A., Venozhinskas M. T.
Biopolym. Cell. 1990; 6(2):65-71.
Shulhzenko V. N., Novikova S. N., Kostetsky I. E., Bogatskaya L. N., Frolkis V. V., Kordium V. A.
Biopolym. Cell. 1990; 6(2):71-76.
Titok T. G., Kostetsky I. E., Chaikovskaya T. L., Kochubej T. P., Zharova L. G., Kirilenko S. D., Melnik I. M., Silvanskaya E. M., Buzhievskaya T. I., Kordium V. A.
Biopolym. Cell. 1990; 6(2):76-80.
Structure and Function of Biopolymers
Khebtsou N. G., Nikiforov V. V., Melnikov A. G., Merkulova T. K., Serdobintsev L. N.
Biopolym. Cell. 1990; 6(2):81-87.
Gene-Engineering Biotechnology
Rumer L. M., Livshlts V. A.
Biopolym. Cell. 1990; 6(2):100-104, 113.
Short Communications
Gudzera O. I., Sidorik L. L., Zolotukhina I. V., Tukalo M. A., Matsuka G. Kh.
Biopolym. Cell. 1990; 6(2):105-107.