Biopolym. Cell. 2022; 38(2)
Reviews
Dzyadevych S. V., Soldatkin O. O., Arkhypova V. M., Shkotova L. V., Pyeshkova V. M., Saiapina O. Ya., Jaffrezic-Renault N., Soldatkin A. P., Elskaya A. V.
Biopolym. Cell. 2022; 38(2):71-92.
Molecular and Cell Biotechnologies
Sukach O. M., Vsevolodska S. O., Ochenashko O. V., Shevchenko M. V.
Biopolym. Cell. 2022; 38(2):93-102.
Bioorganic Chemistry
Syniugina A. T., Chernii S. V., Losytskyy M. Yu., Ozkan H. G., Slominskii Yu. L., Syniugin A. R., Pekhnyo V., Mokhir A. A., Yarmoluk S. M.
Biopolym. Cell. 2022; 38(2):103-116.
Discussions
Kordium V. A., Irodov D. M.
Biopolym. Cell. 2022; 38(2):117-142.