Biopolym. Cell. 2019; 35(5)
Molecular Biomedicine
Hryshchenko N. V., Kirichenkova O. P., Gordiyk V. V., Kravchenko S. A., Kashuba V. I.
Biopolym. Cell. 2019; 35(5):333-339.
Molecular and Cell Biotechnologies
Sindarovska Y. R., Olevinskaya Z. M., Demchenko O. A., Spivak N. Y., Kuchuk N. V.
Biopolym. Cell. 2019; 35(5):340-348.
Bioorganic Chemistry
Zahorulko S. P., Varenichenko S. A., Farat O. K., Markova I. V., Markov V. I.
Biopolym. Cell. 2019; 35(5):349-355.
Khilya V. P., Yanchuk I. P., Shtanova L. Ya., Veselsky S. P., Vovkun T. V., Tsymbalyuk O. V., Moskvina V. S., Shablykina O. V., Bogza S. L.
Biopolym. Cell. 2019; 35(5):356-370.
Holota S. M., Derkach G. O., Zasidko V. V., Trokhymchuk V. V., Furdychko L. O., Demchuk I. L., Semenciv G. M., Soronovych I. I., Kutsyk R. V., Lesyk R. B.
Biopolym. Cell. 2019; 35(5):371-380.
Chronicle and Information