Biopolym. Cell. 2004; 20(4):355-356.
In commemoration of professor P. K. Shkvarnikov
1Kunakh V. A.
  1. Institute of Molecular Biology and Genetics, NAS of Ukraine
    150, Akademika Zabolotnoho Str., Kyiv, Ukraine, 03680

Abstract