Biopolym. Cell. 1999; 15(4)
Reviews
Structure and Function of Biopolymers
Ochotnikova L. K., Sherchkova E. V., Tsygankov V. S.
Biopolym. Cell. 1999; 15(4):280-282.
Khashimova Z. S., Mangutova Ju. S., Suslo M. E., Leontjev V. B.
Biopolym. Cell. 1999; 15(4):283-288.
Protas A. F., Bondareva O. S., Muliavko N. O.
Biopolym. Cell. 1999; 15(4):292-296.
Cell Biology
Kovtunovych G. L., Lar O. V., Kordyum V. A., Kleiner D., Kozyrovska N. O.
Biopolym. Cell. 1999; 15(4):300-305.
Viruses and Cell
Tkachuk Z. Yu., Rybalko S. L., Semernikova L. I., Tkachuk V. V., Zavelevich M. P., Tkachuk L. V., Mikhailopulo I. O., Matsuka G. Kh.
Biopolym. Cell. 1999; 15(4):314-318.
Methods