Інформація для авторів

Завантажити правила для авторів в pdf форматі Українською.

Загальна інформація

У журналі Biopolymers and Cell публікуються результати досліджень з актуальних проблем молекулярної біології і генетики, в тому числі структурної і функціональної геноміки, транскриптоміки, протеоміки, біоінформатики, біомедицини, молекулярної ензимології, молекулярної вірусології і імунології, теоретичних основ біотехнології, фізики і фізичної хімії білків і нуклеїнових кислот та біоорганічної хімії.
Друкуються закінчені, оригінальні роботи, які раніше не публікувалися, оформлені у вигляді експериментальних статей, оглядів, мініоглядів, коротких повідомлень, рецензії і критика наукової літератури, інформація про видатні події наукового світу.
Плата за публікацію - відсутня.
З 2014 року статті друкуються англійською мовою.
Всі статті супроводжуються ідентичними резюме, що віддзеркалюють основний зміст роботи, англійською і українською мовами.

Подання статті

Для подання статті необхідно надіслати на електронну адресу журналу biopolym.cell@gmail.com та j_bpcell@imbg.org.ua наступні файли:

 1. Файл рукопису статті англійською мовою з двома резюме англійською та українською у форматі *.doc або *.docx, (файл називати за прізвищем першого автора статті англійською мовою, наприклад, ivanenko.doc). Прохання адекватно оцінювати розмір одержаного файлу, за необхідністю в даному документі використовувати ілюстрації (вставлені після посилання на них з роздільною здатністю достатньою для перегляду на екрані;
 2. Всі ілюстрації у окремих файлах у чорно-білому (для друкованої версії) та кольоровому (для он-лайн версії) виді в одному із стандартних графічних форматів (правила описані нижче) з високою роздільною здатністю (ivanenko1.ppt, ivanenko2.opg або ivanenko3.psd etc).
 3. Висновок етичної комісії Вашої установи при використанні тваринного, клітинного або людського матеріалу.
 4. Інформація про авторів (auth_ivan.doenko.doc) необхідна для коректного індексування як публікації так і авторів, тому прізвища, імена та по батькові (визначити автора для спілкування, зазначити його контактні телефони з кодом міста/оператора та електронну пошту), а також назви і поштові адреси установ, де виконано роботу, українською і англійською мовами, подавати за такою формою:

Іваненко Федір Степанович
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ivanenko@imbig.org.ua
03680, Україна, Київ, вул. Академіка Заболотного, 150
Ivanenko Fedir Stepanovych
Institute of Molecular Biology and Genetics, NAS of Ukraine
150, Zabolotnogo Str., Kyiv, Ukraine 03680.

Для прискорення публікації рекомендуємо одразу підготувати і надіслати Ліцензійний договір, підписаний усіма авторами на останній сторінці. Жодна частина публікації не може бути використана з комерційною метою без дозволу видавництва.

Звертаємо Вашу увагу на те, що договір про передачу авторських прав набуває чинності лише після прийняття статті до друку. При відхиленні статті договір автоматично втрачає силу. Підписання договору автором (авторами) означає, що він (вони) ознайомлені та погоджуються з умовами договору.

Біоетичні норми

Журнал керується правилами рекомендованими міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (ICMJE). (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals)

Усі досліди із залученням лабораторних тварин, будь-яких матеріалів людини, за участі пацієнтів або донорів повинні бути проведені і описані з дотриманням норм біоетики. Протоком експерименту має бути затверждений локальним комітетом з біоетики і відповідати міжнародним стандартам.
Для робіт з використання матеріалу людини – Гельсінської декларації (1975) з доповненнями (2000 та 2008 років). При неможливості повного дотриманні зазначених норм автор повинен обгрунтувати зміну протоколу, затвердити його локальним комітетом з біоетики і вказати відповідні зміни в розділі Матеріали і методи.
Описуючи досліди з лабораторними тваринами необхідно вказати, яких рекомендацій по роботі з тваринами дотримувались.

Оформлення рукопису

Шановні автори! Статті, оформлені не за правилами, не приймаються

Обсяг публікації і форматування

Повний обсяг (текст разом з таблицями, рисунками і підписами до них, резюме двома мовами з ключовими словами та переліком літератури) експериментальної статті не повинен перевищувати 27000 знаків з пробілами (~13 сторінок), оглядової – 50000 знаків (~24 сторінок), мініогляду – 25000 знаків (~12 сторінок); короткого повідомлення – 12000 знаків (~6 сторінок).

Матеріал для публікації необхідно подавати у форматі, який підтримується Microsoft Word, розмір паперу А4, книжкова орієнтація, шрифт Times New Roman – розмір 14, інтервал між рядками – 1,5.

Структура статті

В експериментальних статтях необхідно дотримуватися структури:

 • Титульна сторінка;
 • Структуровані резюме (трьома мовами);
 • Вступ;
 • Матеріали і методи;
 • Результати і обговорення;
 • Висновки;
 • Подяки;
 • Дані про фінансову підтримку;
 • Список літератури

Титульна сторінка:

 • УДК (код універсальної десяткової класифікації);
 • Назва;
 • Автори: Прізвища та ініціали всіх соавторів;
 • Назва і поштова адресу(и) установи(установ), де працює(ють) автор(и);
 • Електронна пошта автора для листування;
 • running title до 50 знаків

Структуроване резюме обсягом до 1500 знаків:

 • Назву;
 • Прізвища та ініціали всіх соавторів;
 • Текст резюме експериментальних статей повинен містити слова Мета. Методи. Результати. Висновки.
 • Ключові слова (не більше шести)

Ілюстрації

Для оглядів і експериментальних статей кількість ілюстрацій не повинна перевищувати 6; для коротких повідомлень - 4, з роздільною здатністю 600 dpi для рисунків і схем і 300 dpi для кольорових ілюстрацій.
Можливі формати pdf, ai, ppt, psd, opj, xls, і tiff.
Усі громіздкі написи на рисунку потрібно замінити на цифрові або літерні позначення, а їхнє пояснення перенести в підпис.
Рекомендуємо авторам орієнтуватись на можливу ширину ілюстрацій на одну колонку сторінки- 8,5 см, півтори 12 см і дві 17,5 см. Шрифт 8 Times New Roman. Абсциса і ордината графіків повинні бути чітко позначені з визначенням розмірності шкали та величин.
В процесі додрукарської підготовки для поліпшення якості графічного матеріалу або дооформления його згідно друкарських норм редакція може запросити вихідні файли
Підписи до рисунків не включати в рисунок
Невиконання даних рекомендацій може затримати друк статті.

Таблиці

Таблиці повинні мати заголовок і порядковий номер. Примітки розміщують безпосередньо під таблицями.

Список літератури

Автори повинні надавати прямі посилання на оригінальні джерела досліджень, коли це можливо. Відповідальність за достовірність посилань несуть автори. Лише опубліковані статті, книги та опубліковані (і доступні через Інтернет) матеріали конференцій можуть цитуватися в списку літератури. Інформація з рукописів, поданих, але не прийнятих, повинна цитуватися в тексті як «неопубліковані спостереження» з письмового дозволу джерела.

Список літератури складається у порядку цитування. Номера джерел наводяться в квадратних дужках в тексті (окремі номери або групи номерів типу [1-3] розділяються комою і пробілом) і нумерованим списком у відповідному розділі рукопису. Використання в переліку літератури гіперпосилань не дозволено.

Список літератури складається англійською. Якщо назва джерела оригінально записана кирилицею, то слід застосувати транслітерацію для створення назви, записаною латиницею. Назви журналів мають бути скорочені відповідно до стилю, який використовується в MEDLINE (www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals).

Якщо список літератури складається без допомоги референс-менеджерів, то окремі пункти оформлюються наступним чином.

Посилання на статтю з журналу:

 • Прізвище та ініціали авторів пишуться курсивом, ініціали автора стоять після прізвища автора і самі по собі пишуться без крапок. Дані окремих авторів розділяються комами, у кінці стоїть крапка. Якщо у статті до 4 авторів, то вказати всіх авторів. Якщо у статті більше 4 авторів, то вказати авторів таким чином:
  3 перших автори, кома, «et al.», кома, «and» останній автор.
 • Назва статті пишеться звичайним шрифтом, у кінці стоїть крапка.
 • Назва джерела пишеться курсивом, у кінці стоїть крапка. Назви журналів мають бути скорочені відповідно до стилю, який використовується в MEDLINE (www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals).
 • Уточнення джерела пишеться таким чином:
  • рік звичайним шрифтом,
  • крапка з комою,
  • номер тома жирним шрифтом і далі без пробіла у дужках йде номер журнала звичайним шрифтом,
  • двокрапка,
  • номера сторінок, розділені коротким тире (не дефісом), при тому у номері останньої сторінки видаляються всі ті цифри, котрі співпадають із цифрами на відповідних позиціях у номері першої сторінки,
  • крапка.

Приклади:

1. Singh M, Kaur R, Rajput R, Mathur G. Evaluating the therapeutic efficiency and drug targeting ability of alkaloids present in Rauwolfia serpentina. Int J Green Pharm. 2017; 11(3):132–42.
2. Dey A, Roy D, Mohture VM, et al., and Pandey DK. Biotechnological interventions and indole alkaloid production in Rauvolfia serpentina. Appl Microbiol Biotechnol. 2022; 106(13–16):4867–83.

Посилання на книгу:

 • Прізвище та ініціали авторів пишуться курсивом, ініціали автора стоять після прізвища автора і самі по собі пишуться без крапок. Дані окремих авторів розділяються комами, у кінці стоїть крапка.
 • Назва книги пишеться звичайним шрифтом, у кінці стоїть крапка.
 • Пробіл, коротке тире (не дефіс), пробіл.
 • Місто видання, двокрапка, пробіл, назва видавництва (у лапках), кома, пробіл, рік, крапка з комою, пробіл, кількість сторінок і літера «p», крапка.

Приклад:

3. Dziadevich SV, Soldatkin OP. The scientific and technological principles of midget electrochemical biosensors creation.– Kyiv: “Naukova dumka”, 2006; 256p.

Редакційна політика

Статті рецензуються двома незалежними експертами, яких призначає редколегія, після чого автору надсилається примірник рукопису статті із зауваженнями рецензентів. Виправлений авторами та передрукований варіант статті, погоджений з рецензентами, вважається остаточним і повинен бути підписаний рецензентами та авторами «До друку», після чого заміни тексту, рисунків або таблиць стають неприпустимими.
При затвердженні номеру редколегія керується датою надходження останнього варіанта.
У разі відхилення рецензентами статті редакція надсилає автору письмове повідомлення.

Подаючи статтю автори можуть запропонувати кандидатури незалежних рецензентів для своєї роботи, а також попросити виключити із списку рецензентів не більше двох вчених або лабораторій, редколегія з розумінням ставиться до таких побажань, проте лишає за собою право залучати тих рецензентів, які проведуть більш ґрунтовний аналіз роботи

Журнал гарантує конфіденційність всіх етапів подачі, рецензування і додрукарської підготовки і вимагає від авторів не поширювати переписку з журналом серед третіх осіб, не розміщувати рецензії, коментарії редакторів на будь-яких вебсайтах без згоди видавництва, не залежно від того були опублікована робота або ні.

Biopolym.cell requires all authors to disclose any financial conflict of interest that might be construed to influence the results or interpretation of their manuscript. Authors must declare any such conflict in the cover letter accompanying the manuscript and in the Acknowledgments section of the manuscript itself. The corresponding author will be asked to sign a form on behalf of all the authors regarding potential conflicts of interest at the time of acceptance. This policy applies to all submitted research manuscripts and review material. Examples of statement language include: AUTHOR is an employee and shareholder of COMPANY; AUTHOR is a founder of COMPANY and a member of its scientific advisory board; This work was supported in part by a grant from COMPANY.

Бази даних, авторські профайли, імпакт фактор та індекс Хірша в pdf форматі (0,8M) Українською мовою

Інструкція як поєднати авторські профілі в Scopus в pdf форматі (1,1M) Українською мовою

Інструкція як створити облікові записи в Orcid і ResearcherID та обмінюватись інформацієюв pdf форматі (2,6M) Українською мовою

Інструкція зі створення авторського профілю в ResearchGate в pdf форматі (2,5M) Українською мовою

Інструкція з додавання публікацій в ResearchGate в pdf форматі (2,3M) Українською мовою

NEW! Інструкція з додавання презентацій в ResearchGate в pdf форматі (1,2M) Українською мовою

Інструкція з створення облікового запису і профілю в Google Scholar в pdf форматі (3,6M) Українською мовою

#No_energy_Bottle_challenge в pdf форматі (0,3M)